Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej certifikovaných výrobků společnosti SONO PLUS, s.r.o., se sídlem Želechovice 48, 410 02 Čížkovice, IČ: 25034839, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13306, tel.: 416 532483, 601 285243) dále jen „prodávající“ a jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jakoukoli formou (dále též jen „OP“).
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou volně dostupné na internetu (www.kompostsono.cz) nebo v sídle prodávajícího.
 3. Prodávající odkaz na tyto OP uvádí i ve svých cenových nabídkách kupujícím. Učiněním objednávky na základě cenové nabídky, kupující potvrzuje, že se s těmito OP seznámil a že s nimi souhlasí jako se součástí kupní smlouvy.

 1. K uzavření smlouvy dochází na základě objednávky kupujícího, kterou kupující může učinit prostřednictvím elektronické objednávky na www:kompostsono.cz, písemně, e-mailem, telefonicky či osobně. V objednávce je kupující povinen uvést správné a pravdivé údaje.
 2. Prezentace kompostu na internetových stránkách prodávajícího je pouze informativního charakteru a nezakládá závaznou nabídku prodávajícího k uzavření kupní smlouvy a povinnost kupujícího smlouvu uzavřít. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je až objednávka kupujícího. Prodávající objednávku prověří a potvrdí ji, či k ní vznese výhrady, zpravidla do tří pracovních dnů od jejího obdržení. V případě zaslání výhrad kupující upraví svou objednávku a zašle ji jako novou nabídku k uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena teprve potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím.
 3. V případě využití elektronické objednávky na www.kompostsono.cz kupující vyplní formulář objednávky svými údaji, vybere množství poptávaného kompostu a způsob dopravy (vlastní, cizí nebo doprava SONO PLUS, s.r.o.). Formulář objednávky tedy obsahuje zejména informace o objednaném výrobku, jeho ceně, případně nákladech spojených s dodáním. Před odesláním objednávky může kupující zkontrolovat veškeré údaje a vložené údaje i způsob dodání měnit a opravovat. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. .
  Obdržení objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem spolu se zněním objednávky a také zněním těchto OP. .
  V případě akceptace objednávky, zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky e-mailem nebo SM nebo informuje kupujícího telefonicky, čímž je smlouva uzavřena a závazná pro prodávajícího i kupujícího. .
  Uzavřená smlouva bude uložena u prodávajícího. Ten poskytne kupujícímu spotřebiteli kopii smlouvy na jeho žádost podanou ve lhůtě dvou let od uzavření smlouvy. .
  Tyto OP jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce a smlouva může být uzavřena též pouze v českém jazyce.
 4. V případě objednávky zaslané e-mailem nebo písemně specifikuje kupující v objednávce své kontaktní údaje, požadované množství, cenu, způsob dopravy, adresu dodání, navrhovanou dodací lhůtu, případně další požadavky či poskytne podrobnější informace pro dopravu atp.
 5. Pokud prodávající činí adresnou nabídku kupujícímu k uzavření smlouvy, vylučuje prodávající možnost uzavření smlouvy přijetím nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Není-li v adresné nabídce kupujícímu stanovena jiná lhůta, je nabídka platná pouze po dobu 14 dnů.
 6. Pokud kupující učiní objednávku a prodávající ji do 14 dnů od doručení nepotvrdí, má kupující právo svou objednávku zrušit. Prodávající může platně uzavřít smlouvu potvrzením objednávky až do okamžiku doručení jejího platného zrušení.

 1. Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 tunu výrobku v ceníku na stránkách www:kompostsono.cz nebo jsou informace v papírové podobě k dispozici na provozovně. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a zahrnují veškeré náklady související s naložením výrobku v místě sídla prodávajícího. V ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu, tu je možné sjednat v objednávkovém formuláři, e-mailem, telefonicky nebo osobně. Celková cena za dodávku výrobku je tedy násobkem ceny v Kč/t dle ceníku a skutečně odebraného (zváženého) množství. Cena za dopravu je spočtena jako násobek 23,- Kč/km a skutečně ujetých kilometrů dle údajů stavu tachometru.
 2. Celková cena za dodávku výrobku, případně cena za dopravu (dále jen „cena“) jsou splatné v hotovosti při převzetí dodávky a to i v případě dodání výrobku do jiného místa dodání, než je sídlo prodávajícího.
 3. Možné způsoby zaplacení jsou následující:
  - v hotovosti v sídle prodávajícího,
  - v hotovosti řidiči, zajišťující dopravu na požadované místo určení,
  - ve zcela výjimečných případech bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (pouze po předchozím souhlasu prodávajícího).
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek k úhradě ceny splněn až okamžikem připsání částky na účet prodávajícího.
 5. Byla-li v konkrétním případě dohodnuta splatnost až po převzetí dodávky, je kupní cena splatná na základě daňového dokladu vystaveného kupujícímu ve lhůtě splatnosti 7 dnů od vystavení příslušného daňového dokladu (nebyla-li sjednána jiná splatnost).
 6. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy před dodáním v případě dodávky individualizované dle požadavků kupujícího, v případě dodání výrobku do jiného místa dodání, než je sídlo prodávajícího, v případě zhoršení finanční situace kupujícího, v případě zahájení insolvenčního řízení vůči kupujícímu nebo existence jakéhokoli splatného dluhu kupujícího vůči prodávajícímu.
 7. V případě prodlení delšího 10 dnů se zaplacením ceny zálohy je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem dodání sídlo prodávajícího (areál zařízení „SONO“ na adrese Želechovice 48) a prodávající splní svou povinnost výrobek odevzdat kupujícímu tím, že výrobek v daném místě v termínu dodání kupujícímu naloží.
 2. Je-li místo dodání mimo sídlo prodávajícího, je kupující povinen spolu s objednávkou sdělit prodávajícímu i přesnou adresu místa dodání a kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo) osoby, která je oprávněna převzít výrobek v místě dodání nebo určit jinou osobu oprávněnou k převzetí dodávky. Bez sdělení těchto údajů není prodávající povinen dodávku dodat.
 3. Náklady s převzetím výrobku nese kupující.
 4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím výrobku. Je-li výrobek kupujícímu dopravován prostřednictvím jiného dopravce, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 5. Pokud není stranami dohodnuta žádná dodací lhůta, platí lhůta 30 dnů od uzavření smlouvy. V případě ceny hrazené předem či zálohy počíná dodací lhůta běžet až od uhrazení ceny či zálohy.
 6. Prodávající je oprávněn odepřít dodání výrobku, aniž by porušil své povinnosti, jestliže je kupující v prodlení se splněním jakéhokoli splatného závazku vůči prodávajícímu vzniklého z jakéhokoli právního důvodu.
 7. Při převzetí dodávky je kupující, v případě že zjistí jakoukoli závadu či nedorozumění, povinen neprodleně sepsat s dopravcem protokol o zjištěných závadách. 

 1. Vlastnické právo k dodávce výrobku přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení jeho ceny. 

 1. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupujícího, který je spotřebitelem. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Odstoupení od smlouvy je právní jednání, které je v českém právu upraveno v § 2001–2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Případná odstoupení od smlouvy je jedním z druhů zániku závazku založeného smlouvou a bylo by řešeno dle výše uvedených paragrafů občanského zákoníku.

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že výrobek při převzetí má vlastnosti shodné s rozhodnutí o registraci. Dodávka výrobku má při převzetí vadu zejména tehdy, jestliže:
  o nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy jim prováděné, o není předáno kupujícímu v množství, jakosti a provedení požadovaném v objednávce, o nevyhovuje požadavkům právních předpisů, nebo o se nehodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo k němuž se obvykle užívá.
 2. Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil.
 3. Práva z vadného plnění je třeba uplatnit u prodávajícího na adrese jeho sídla v areálu zařízení „SONO“, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, a doručit prodávajícímu na tuto adresu i reklamovaný výrobek, nebude-li dohodnuto jinak.
 4. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Vyřizování případné reklamace bude řešeno ve smyslu ustanovení Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 1. Prodávající se zavazuje nakládat se sdělenými osobními údaji kupujícího v souladu s právními předpisy. Prodávající je tzv. správcem osobních údajů (kontakty viz výše).
 2. Poskytnutí následujících osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy a uplatňování práv prodávajícího vyplývajících ze smlouvy s kupujícím – jméno a příjmení, adresa bydliště či sídla či doručovací adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo v případě podnikatelů, případně adresa elektronické pošty nebo tel. číslo. Pro ochranu práv prodávajícího (zejména vymáhání pohledávek prodávajícího vzniklých ze smlouvy s kupujícím) vůči kupujícímu - nepodnikateli je nezbytné i datum narození v případě, že je dohodnuta splatnost ceny až po předání zboží.
 3. Kupující je povinen uvádět v objednávce a při komunikaci s prodávajícím pouze přesné a pravdivé osobní údaje.
 4. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem či v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu smluvního vztahu. Osobní údaje nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, s výjimkou plnění povinnosti prodávajícího hlášení o produkci na ISPOP.
 5. Prodávající tímto informuje kupujícího jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z právních předpisů. Kupující coby subjekt údajů má následující práva, k jejichž uplatnění dojde kontaktováním prodávajícího: a. právo na přístup k osobním údajům, b. právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, c. právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů bez zbytečného odkladu, d. právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu; toto právo se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, e. právo na omezení zpracování osobních údajů, f. právo na přenositelnost osobních údajů, g. právo podat stížnost ohledně činnosti prodávajícího nebo příjemce osobních údajů.
 6. Práva uvedená v odst. 5 písm. a–f) může kupující uplatnit tak, že se obrátí na prodávajícího zprávou elektronické pošty na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tak, že zašle dopis na adresu sídla prodávajícího Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, prodávající neprodleně odstraní závadný stav.
 7. Právo uvedené v odst. 5 písm. g) kupující může uplatnit u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 8. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností, že byl poučen o svých právech a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro výše uvedené účely.

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že vůči kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení.
 2. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny smlouvou či těmito obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případnými dalšími českými právními předpisy.
 3. Subjektem, který je oprávněn řešit mimosoudně spor se spotřebitelem z kupní smlouvy a která vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, web: www.coi.cz či www.adr.coi.cz. Na uvedených webových stránkách lze nalézt postup a pravidla mimosoudního řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem. Dodržování ustanovení vyplývající ze živnostenského zákona kontroluje živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Na uvedené úřady se může spotřebitel obrátit se svou případnou stížností. 

Související články

SONO PLUS, s.r.o.

Čížkovice, Želechovice 48
410 02 Lovosice

IČ: 25034839
DIČ: CZ25034839

Tel.: 416 532 483
Mobil: 601 285 243