SONO PLUS s.r.o., Řízená skládka komunálních a ostatních odpadů

Úvodní stránka

Skládka odpadů "SONO", jejímž vlastníkem je Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) a provozovatelem dceřinná společnost Sdružení SONO PLUS, s.r.o. slouží k ukládání povolených odpadů z převážné většiny území okresu Litoměřice a z části přilehlých okresů.

Společnost SONO PLUS, s.r.o. je provozovatelem skládky od 1. 5. 1998.

 

Nově provozuje SONO PLUS, s.r.o. také kompostárnu, kam je možné přijímat odpad s obsahem přirozených organických látek, jako jsou odpady ze zeleně, dřevní štěpky, kůra, zbytky ovoce a zeleniny a některé další odpady z potravinářské výroby a zemědělské produkce.

 

Dalším nově otevřeným provozem je zařízení k recyklaci stavebních a demoličních odpadů. Recyklovaný materiál bude certifikován a následně prodáván např. stavebním firmám nebo jiným subjektům k dalšímu využití, převážně ve stavebnictví.

 

Dále společnost vlastní nákladní kontejnerový automobil DAEWOO AVIA s kontejnery různých velikostí a nabízí možnost odvozu sutí a komunálních odpadů nebo přepravu materiálů.

 

Identifikační údaje provozovatele:

SONO PLUS, s.r.o.
Čížkovice, Želechovice 48
410 02 Lovosice
IČO: 25034839
DIČ: CZ25034839

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. odd. C, vložka 13306.

 

ZMĚNA CEN

Od 1. 1. 2023 vstupují v platnost nové ceníky. Ceníky naleznete zde.

PUBLICITA

Projekt - Odprášení areálu společnosti SONO PLUS, s.r.o.

Projekt - Pořízení technického vybavení ke zpracování kompostu na skládce SONO

Propagace Krajského úřadu Ústeckého kraje na strojích SONO PLUS, s.r.o.

 

ZMĚNA PRŮVODNÍ DOKUMENTACE PŘIJÍMÁNÍ ODPADŮ

Pro rok 2022 a roky následující je nutné aktualizovat všechny základní popisy odpadů (ZPO) a nově také doložit Písemné informace o odpadu (PIO), který je dodáván na kompostárnu a recyklaci. ZPO a PIO jsou platné bez omezení, pokue se nezmění vlastnosti odpadu. Bez této nové dokumentace nelze odpady od 1. 1. 2022 přijmout. V návaznosti na novou úpravu je nutné používat i novou průvodku odpadu. Vzory ZPO a PIO pro obce a novou průvodku odpadu naleznete zde.

 

 

1. 7. 2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 83/2016 Sb., podle které musí každý dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, v rámci písemných informací o dodávce odpadu poskytovat osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady idetifikační číslo provozovny (IČP). K této nové povinnosti dodavatelů odpadu zpracovalo MŽP Sdělení a metodický návod. Na základě této povinnosti byl upraven i formulář Zjednodušené přejímky odpadu, do kterého je nutné IČP vždy uvést. Sdělení MŽP i nový formulář Zjednodušené přejímky odpadu naleznete v sekce Ke stažení.

 

V sekci Ke stažení nalezenete seznam odpadů dle provozního řádu skládky. Červeně jsou zde vyznačeny odpady, u kterých je nutné provést laboratorní rozbory (výluhy), u ostatních postačuje provést odborný úsudek.

Pro potřeby vyplnění nových základních popisů zde nalezenete Metodický pokyn MŽP pro vyplňování Základních popisů odpadu a možné příklady vzorů základních popisů pro odpad 20 03 07 naleznete zde (vzor pro obce, lze použít i pro firmy, nutno pozměnit popis vzniku odpadu a odborný úsudek), pro 15 01 06 zde a pro 17 09 04 zde (u tohoto druhu odpadu je nutné napsat podrobnější odborný úsedek, odvíjí se od každé stavby). Vzor Základního popisu pro biologicky rozložitelný odpad naleznete zde.

Datum uvedené na Základním popisu odpadu musí být vždy uvedeno také na Zjednodušené přejímce odpadu!

 

UPOZORŇUJEME, ŽE NESTAČÍ POUZE OPSAT VZORY, KAŽDÝ ZÁKLADNÍ POPIS JE NUTNÉ VYPLNIT PODLE SKUTEČNOSTI!!!! U FIREM JE NUTNO PODROBNĚJI ROZEPSAT ČINNOST, PŘI KTERÉ ODPADY VZNIKAJÍ, A ODBORNÝ ÚSUDEK!

 

Stavební firmy musí dodávat Základní popis odpadu pro každou stavbu, kde odpad vzniká. Stavbu je nutné uvádět v základním popisu (Název a adresa provozovny, kde odpad vznikl). Z každé stavby je také nutné dodávat výluhy!

 

Formuláře na nové základní popisy (včetně ZPO na kompostárnu a recyklaci) naleznete v sekci Ke stažení.

 

 

 


... s odpady to umíme!

Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, Tel.: +420 416 53 24 83, Fax.: +420 416 53 24 82, skladka.provoz@tiscali.cz